MAC-5 Trainer
Free

MAC-5 สำหรับฝ่ายขายในประเทศ

เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบขายในประเทศในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น การออกบิลขาย การเรียกรายงานการขายประจำวัน ตลอดจนถึงวิธีการเรียกดูรายงานการขายประจำเดือน

MAC-5 Trainer
Free

MAC-5 สำหรับฝ่ายจัดซื้อ

เพื่อให้ผู้เข้ารับชมเข้าใจถึงขั้นการการทำงานระบบจัดซื้อในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้นสอนขั้นตอนการขอซื้อสินค้าภายในโปรแกรม พร้อมทั้งการเรียกรายงานใบขอซื้อภายในคงค้าง ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า และการใช้รายงานที่ถูกต้อง

MAC-5 Trainer
Free

MAC-5 สำหรับฝ่ายบัญชี

เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบัญชีในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งรหัสเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมไปถึงการ link MI-GL เป็นต้น

MAC-5 Trainer
Free

การกำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรม MAC (ตัวแปรระบบ, Setup)

เพื่อให้ผู้เข้ารับชมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดค่าเริ่มต้น และระบบควบคุมโปรแกรม

MAC-5 Trainer
Free

การบันทึกยอดยกมาตั้งต้นเพื่อเริ่มระบบ

เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกยอดยกมา ทั้ง4ระบบ ได้แก่ ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบสินค้าคงคลัง และวิธีการกระทบยอดในรายงาน

MAC-5 Trainer
Free

MAC-5 สำหรับฝ่ายผลิต

เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน สำหรับฝ่ายผลิต ในระบบโปรแกรม MAC-5 ตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งรหัส การผูกสูตรการผลิต จนถึงการดูรายงาน